10155066694092653 1160777637 o
10155106675927653 863018928 n
10154772114467653 1178256307 o
10154772114387653 1555523778 o
10154772114717653 305083436 o

Mentor

Matseðill

Skóladagatal

5. bekkur 2017-2018

Nemendur í  5. bekk í ár eru 89 í þremur bekkjum. Umsjónarkennarar eru H. Brynja Baldursdóttir, Helga Júlíusdóttir, Kristín Kristmundsdóttir og Þóra Þorsteinsdóttir.

Kennslustofur bekkjanna eru í B álmu skólans, stofur B20 (5. KK), B21 (5. BB), B22 (5. ÞÞ) og B23 (5. HJ).  

Kennsluhættir í 5. bekk verða með svipuðu sniði og tíðkast hefur í skólanum undanfarin ár. Við reynum að hafa námið sem fjölbreytilegast, notum fjölbreyttar kennsluaðferðir og tökum tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum. Samvinna nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð er eitthvað sem við stefnum að. Markmiðið er svo auðvitað að hver einstaklingur fái kennslu og verkefni við hæfi. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt og í minni eða stærri hópum.

Við leggjum áherslu á góðan bekkjaranda og bekkjarfundir verða haldnir vikulega með nemendum þar sem unnið er með ýmis málefni. Við leggjum áherslu á góð félagsleg samskipti innan árgangsins og lítum á hann sem eina heild.

Skólaárinu er skipt í fjórar kennslulotur og er hver sérgrein smíði, myndmennt, heimilisfræði, og textílmennt kennd í hverri lotu. Íþróttir eru tvisvar í viku allt árið og annað skiptið mæta þau í TBR salinn. Sund er kennt í tveimur hópum, fyrir og eftir áramót. Bekkirnir blandast saman í listasmiðjum, íþróttum og í hringekjum.

Nemendur taka nú aukna ábyrgð á sínu námi og þurfa að fylgjast með hvað er í heimanámi. Heimanám verður aðgengileg foreldrum og forráðamönnum inn á Mentor. Lögð er áhersla á heimalestur en nemendur fá einnig verkefni heim í stærðfræði, íslensku og öðrum greinum. 

Laugardalurinn verður áfram helsti vettvangur útikennslunnar, en einnig stefnum við að vera dugleg að fara í vettvangsferðir.

Í ár verðum við með hringekju á öllu miðstiginu þar sem árgangar blandast saman. Eftir jól verður svo boðið upp á valgreinar líkt og gert var síðasta ár. Allt miðstigið sameinast svo á sal einu sinni í viku þar sem bekkir skipta mér sér umsjón á dagskrá.  

Við leggjum mikla áherslu á gott foreldrasamstarf og er Mentor kerfið nýtt sem samskiptaleið til að auka upplýsingaflæði milli skóla og heimilis.  Heimasíða skólans er einnig  í stöðugri þróun og hægt er nálgast helstu upplýsingar þar.

Með von um gott samstarf,  Brynja, Helga, Kristín og Þóra.

4. bekkur

 Í 4. bekk eru fjórar bekkjardeildir með 79 nemendum. Umsjónarkennarar eru Arna Þórey Þorsteinsdóttir, Elínborg Ásdís Árnadóttir, Hrefna Björk Ævarsdóttir og Þóra Ágústsdóttir.

Kennslustofur 4. bekkjar eru á 1. hæð í A álmu skólans.
AÞ. – 19 nemendur, heimastofa A-13
EÁ - 20 nemendur, heimastofa A-14
HBÆ.- 20 nemendur, heimastofa A-12
ÞÁ. – 20 nemendur, heimastofa A-11

Kennsluhættir í 4. bekk verða með svipuðu sniði og undanfarin ár.

Lögð er áhersla á:

-       fjölbreytt nám og fjölbreyttar kennsluaðferðir, þar sem hver nemandi fær kennslu og námsefni við hæfi og þar sem tekið er tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum.

-       samvinnu nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð. Nemendur vinna ýmist í stórum eða litlum hópum.

 -       góðan bekkjaranda og góð félagsleg samskipti innan árgangsins. Haldnir verða bekkjarfundir vikulega með nemendum þar sem unnið er með ýmis gildi og málefni. 

-       Laugardalurinn verður helsti vettvangur skólans til útikennslu, en einnig er farið í vettvangsferðir langar eða stuttar.

-       Á  föstudögum eru samtímar hjá öllum bekkjum á yngsta stigi. Samtímar eru í sal skólans og er þá sungið saman eða brugðið á leik. Hver bekkur stýrir svo einni skemmtun fyrir skólafélaga sína og hefur það gefist mjög vel.

Nám heima felst fyrst og fremst í daglegum lestri ásamt svolítilli stafsetningu þar sem nemandinn skrifar upp nokkrar málsgreinar úr lesnum texta.

Bekkjarkvöld með þátttöku umsjónakennara er einu sinni á skólaárinu en foreldrar geta skipulagt aðra viðburði fyrir bekkina í húsnæði skólans að viðhöfðu samráði við umsjónamann skólans.

Þemaverkefni eru unnin í lotum. Á haustönn vinnum við með jurtir og í lok vorannar vinnum við með fiska. Nemendur skólans vinna saman að þemaverkefni í  febrúar.

Námsmat verður með sama sniði og undanfarin ár. Nemendur eru metnir jafnt og þétt yfir skólaárið með ýmsum verkefnum og æfingum. Einnig þreyta nemendur jóla- og vorpróf í íslensku og stærðfræði.

Ýmsar hefðir eru við skólann. Norræna skólahlaupið skipar fastan sess hjá okkur. En svo er ætíð sameiginlegur íþrótta- og leikjadagur sem haldinn er að hausti og vori. Yngsta stig fer saman í gönguferðir, eina á hvorri önn. Við höldum 1. desember ætíð hátíðlegan með fræðslu og veislukaffi. Farið verður í friðargöngu í desember og svo höldum við okkar árlega jólaball. Haldið er upp á öskudaginn með búningum og tilheyrandi sprelli. Fyrir páskafrí er svo haldin árshátíð á yngsta stigi.

Skólaárinu er skipt upp í tvær annir, haust- og vorönn. Kennslu í listasmiðjum í 4.bekk er skipt niður á 4 lotur og 2 aukalotur (ein að hausti og ein að vori)  vegna mikils fjölda nemenda í árgangi.  Þetta er gert til að allir nemendur fái jafn margar kennslustundir í sérgreinum.

Sérgreinakennarar eru: Jóhanna Björk (heimilisfræði), Auður (myndmennt), Jón Karl (smíði), Ólöf Ágústína (textílmennt), Þóra (ritlist), Arna Þórey (upplýsingamennt) og Elfa (tónmennt).

Íþróttir eru tvisvar í viku allt árið og eru kennarar Atli, Emil og Oddný. Sundið er kennt í bekkjarheildum og hver bekkur fær sundkennslu í tvær lotur. Skólaárinu er skipt í fjórar lotur. Kennarar eru Zoltán og Jens. Einnig fara nemendur einu sinni í viku í badminton í boði TBR.

Áfram er lögð mikil áhersla á gott foreldrasamstarf og er Mentor kerfið nýtt sem samskiptaleið til að auka upplýsingaflæði milli skóla og heimilis.

Heimasíða skólans er einnig alltaf í stöðugri þróun og hægt er nálgast helstu upplýsingar þar.

 

3. bekkur

Í 3. bekk eru fjórar bekkjardeildir með 80 nemendum.

Umsjónarkennarar eru Anna Þóra Paulsdóttir, Ingibjörg Grétarsdóttir, Ólöf Jóna Jónsdóttir og Svanfríður Ingjaldsdóttir.

Kennslustofur 2. bekkjar eru á 2. hæð í A álmu skólans. 2. AÞP er í stofu A25, 2.IG er í stofu A27, 2. ÓJJ er í stofu A26 og 2. SI er í stofu A20.

Bekkjarfulltrúar í hverjum bekk sjá um að skipuleggja bekkjarkvöld sem og aðra dagskrá fyrir bekkina yfir veturinn. Kennari kemur að skipulagi á skemmtiatriði á einu bekkjarkvöldi (yfirleitt á vorönn).

Byrjendalæsi

Lögð er áhersla á heildstætt nám og fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem stuðst er við aðferðir Byrjendalæsis. Markmiðið er að nemendur nái góðum árangri í læsi og lesskilningi sem allra fyrst á skólagöngu sinni. Notast er við lesefni sem kveikir áhuga nemenda og ýtir undir ímyndunaraflið. Enn fremur tengjast aðferðir Byrjendalæsis öðrum námsgreinum.

Við leggjum áherslu á: 

 • Fjölbreytt nám og fjölbreyttar kennsluaðferðir (s.s. leitarnám og samvinnunám), þar sem hver nemandi fær kennslu og námsefni við hæfi.
 • Heildstætt nám þar sem tekið er tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum.
 • Samvinnu nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Styttri og lengri vettvangsferðir.
 • Hringekju m.a. í íslensku og stærðfræði.
 • Góðan bekkjaranda og góð félagsleg samskipti innan árgangsins.
 • Bekkjarfundi en þeir eru vikulega og þar er unnið með lífsleikni.

Nemendur vinna ýmist einir að verkefnum eða saman í stórum og litlum hópum. Lögð er áhersla á skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð nemenda.

Skólaárið:

Skólaárinu er skipt í fjórar kennslulotur. Listgreinar eru þó kenndar í 6 lotum (6-7 vikur hver lota) vegna fjölda nemenda í árgangi. Íþróttir eru tvisvar í viku allt skólaárið. Sund er kennt í 1 lotu í 3. bekk.

Lotuskipti eru:

Lota A: 23. ágúst

Lota B: 03. október

Lota C: 21. nóvember

Lota D: 15. janúar

Lota E: 28. febrúar

Lota F: 23. apríl

Árganginum er skipt upp í hópa þvert á bekki í listgreinum. Markmiðið er m.a. að auka félagsleg samskipti innan árgangsins. Samvera í vetur verður haldin hvern föstudag á yngsta stigi. Þar er sungið og nemendur skiptast á að vera með atriði.

Þemaverkefni eru unnin í lotum. Á haustönn vinnum við með jurtir og í lok vorannar vinnum við með fugla.

Ýmsar hefðir eru við skólann. Norræna skólahlaupið skipar fastan sess hjá okkur. En svo er ætíð sameiginlegur íþrótta- og leikjadagur sem haldinn er að hausti og vori. Yngsta stig fer saman í gönguferð, eina á hvorri önn. Við höldum 1. desember ætíð hátíðlegan með fræðslu og veislukaffi. Farið verður í friðargöngu í desember og svo höldum við okkar árlega jólaball. Við höldum upp á öskudaginn með búningum og tilheyrandi sprelli. Fyrir páskafrí er haldin árshátíð í skólanum sem er orðin órjúfanlegur þáttur af okkar starfi.

Helstu viðburðir þessarar annar eru:

 • Kynningarfundur fyrir foreldra miðvikudaginn 6. september kl. 08:30 í sal skólans
 • Norræna skólahlaupið 8. september
 • Brunaæfing 3. október
 • Skipulagsdagur 10. október
 • Foreldradagur 11. október
 • Vetrarleyfi 19. – 23. október (nemendur mæta skv. stundaskrá 24. október)
 • Skipulagsdagur 18. nóvember (leik- og grunnskólar hverfisins)
 • Fullveldishátíð 1. desember
 • Jólaskemmtun 20. desember

 

Heimanám og námsmat:

Við leggjum áherslu á að nemendur lesi heima daglega og að á þá sé hlustað. Einnig skrifa nemendur orð, málsgreinar eða vinna önnur verkefni úr lestrarbókum sínum. Nemendur vinna aðra hverja viku tvær blaðsíður í stærðfræði. Nemendur skila heimavinnumöppum á fimmtudögum.

Námsmatið er margþætt en við leggjum fyrir kannanir, verkefni, sjálfsmat (þrjár stjörnur og ein ósk), símat o.fl.

List- og verkgreinar:

Heimilisfræði: Jóhanna Björk Halldórsdóttir
Myndmennt: Svanfríður Ingjaldsdóttir

Textíl: Ólöf Jóna Jónsdóttir

Perlusaumur: Anna Þóra Paulsdóttir
Smíði: Jón Karl Jónsson
Skák: Kristófer Gautason
Tónmennt: Elfa Dröfn Stefánsdóttir
iPad þjálfun: Martha Jónasdóttir
Íþróttir og sund: Atli Már Sveinsson,Emil Gunnarsson, Jens Guðmundsson, Oddný Anna Kjartansdóttir og Zoltán Belányi

Fleiri greinar...